Het trainen en rennenDE WINDHONDEN RENVERENIGING


DE ORGANISATIES

In Nederland bestaan er 13 erkende windhonden renverenigingen met 11 renbanen (zie hiervoor ook Nederlandse renverenigingen onder "diverse links"). Oss en Zuid Hollandse WRV werken zonder renbaan, waarbij ZHWRV gebruik maakt van WRV Rotterdam.

De meeste banen zijn grasbanen maar er is ook een enkele zandbaan.

Als overkoepelende organisatie boven deze verenigingen staat de "Commissie voor de Windhondenrensport in Nederland" (CvW). Dit is een onderdeel van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland.

Deze CvW bestaat uit leden die voor een deel gekozen zijn door de verenigingen en soms worden aangewezen door de "Raad v. Beheer op Kynologisch gebied in Nederland".

Deze CvW kunt U het beste vergelijken met een sportbond. Zij is onder meer verantwoordelijk voor het "Renreglement", de spelregels die Officials, Juryleden en de rendeelnemers gezamenlijk in acht nemen, jurering, technische staat van de banen, materiaal normalisatie, fokbeleid, kwaliteitsbewaking enz enz.

Ook is Nederland via de Raad van Beheer aangesloten bij een internationale organisatie, de zgn FCI. De FCI probeert de nationale organisaties op een lijn te krijgen en organiseert o.a. de Wereld- en Europese kampioenschappen.

Hieruit blijkt dat windhonden rennen niet uitsluitend een activiteit is van enkele fanatieke amateurs die onderling hun honden laten wedijveren, maar een zeer internationaal gebeuren is, met strakke regels waaraan ieder die rent zich onderwerpt.

Wij willen niet dieper ingaan op de taken van de diverse organisaties daar dit tot een lange dorre rij van taken aanleiding zou geven. Ook het rennen in het coursingsysteem wordt hier niet verder genoemd. Zie hiervoor FAQ Coursing, Dutch LC Guidelines of het FCI Coursingreglement.


Ter Info: Zie voor het racen met Greyhounds ook deze pagina!!


TRAININGEN

Trainingen worden op diverse dagen gegeven. De één doet dit op woensdagavond, een andere op zaterdag of zondag.
U kunt dit het beste aanvragen bij de betreffende renvereniging.

Uitzonderingen zijn die dagen die net vooraf gaan aan een wedstrijd of die samenvallen met de wereldkampioenschappen. Het trainen is gratis voor leden en zgn trainingsleden.Vaak worden de data ook wel aangegeven op de website van de Windhonden Ren Vereniging (= WRV), in het clubblad of per brief.

Ook de gesteldheid van de grasmat kan aanleiding geven tot niet trainen. Bel, bij zware regenval of weersverwachtingen die een drassige baan doen vermoeden, eerst de renbaan of de dienstdoende trainingcommissaris.

De volgende spelregels voor trainingen willen wij graag onder Uw aandacht brengen:
- Wees op tijd aanwezig (half uur voor aanvang.) Vooral voor rassen die wat minder vertegenwoordigd zijn is het dan makkelijker om partners te zoeken voordat de trainingen beginnen.
- Het is belangrijk dat de trainingen rustig afgewikkeld kunnen worden.
- Meldt U bij de trainingsadministratie of het trainingsbord en vraag naar een trainingsritnummer en geef eventueel nu al aan of U ook na de pauze weer wenst te lopen.
- Help mee om de baan op te bouwen (en af te breken) wanneer blijkt dat er te weinig leden zijn.
- Zorg dat Uw hond is ingelopen, zodat niet op U gewacht hoeft te worden.
- Geef tijdens de pauze door of dat U een tweede keer wilt lopen.
- De startvolgorde in de eerste ronde zal in het algemeen ook de volgorde in de tweede ronde zijn. Bij afwijking hierin de verantwoordelijke baancommissaris om akkoord vragen.
- Houdt U strikt aan de veiligheidsvoorschriften. De hoge omloop- snelheden en de snijdende werking van het liertouw moet men niet onderschatten. Loop niet over het parkoers.

DOEL VAN DE TRAININGEN

Men kan om diverse redenen lid worden van een windhonden renvereniging. Meestal zal men lid worden om toch op een bepaald moment met zijn windhond deel te nemen aan officiële wedstrijden.
Vaak wordt men ook lid om in eerste instantie zijn nieuwe hond in staat te stellen om op veilige wijze zijn energie te laten opbranden, om dan toch later gegrepen te worden door de wedstrijdkoorts.

Hoe dan ook, men zal zijn hond willen laten wedijveren met andere honden en men zal proberen zijn hond door een goede gerichte conditietraining, sneller te laten lopen.
Daarom moet de hond voor het "werk" dat van hem wordt verlangen, worden opgeleid. Hiertoe moet men hem niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk op dit werk voorbereiden. Dit geestelijk klinkt op dit moment wat vreemd maar na enige tijd zult U gaan aanvoelen wat hier bedoeld wordt. U zult dan merken dat ook de spirit van de hond belangrijk is.

Hoe een windhond zich in de vrije jacht moet gaan gedragen weet het dier instinctmatig zelf wel, maar om hem zover te krijgen dat hij in een kunstprooi een echte prooi ziet die hij mede om de baas te plezieren wel eens zal gaan vangen, is veel moeilijker. Dit is iets wat zowel de hond als de baas samen moeten oplossen.

De training zal de hond duidelijk moeten maken dat de renbaan er is om te werken en niet om te spelen. Laat hem dus op de renbaan niet ronddollen alsof het een speelterrein was en leer hem van begin af aan uit het starthok te starten.

Buiten de eigenlijke baan moet U de hond houden aan een korte lijn ( 85 cm voor alle rassen) zodat de hond ook daar niet kan gaan spelen of (schijn)aanvallen op ander honden kan doen. Dit kan andere vooral jonge honden dusdanig doen schrikken dat het erg lang kan duren voordat ze zich weer rustig voelen bij de renbaan.

Slipbanden,trekbanden en prikkelbanden op de renbaan zijn verboden.

Honden die de renbaan inmiddels kennen, ondergaan vaak een verandering in hun gedrag: van vriendelijke rustige huishond veranderen ze vaak in fanatieke donderstralen die een prooi willen gaan vangen, want dat hebben ze aangeleerd. Let hier scherp op, om onaangename verrassingen te voorkomen. Doe de halsbanden voldoend strak om en geef honden die graag gaan bokken een terugloopriem die onder de borstkas door loopt.
Houdt de riem altijd zodanig vast dat de hond zich nooit (onverwacht) kan losrukken. Stelt U zich de ravage eens voor wanneer de hond de baan opschiet zonder muilkorf tussen een aantal wel gemuilkorfde racers.

Verder wordt er van U verwacht dat wanneer Uw hond(en) per ongeluk wat achterlaat op het terrein, Uzelf dit product zult verwijderen met de daarvoor aanwezige spade of papieren zakje en dit niet zult overlaten aan een ander.

Er zijn zoals bovengenoemd ook leden die tot onze club toetreden om hun hond tijdens trainingen eens fijn te laten uitrennen op een voor de hond veilig terrein.In de natuur is het immers steeds moeilijker om een geschikt terrein te vinden waar onze windhond zich nog eens lekker flink kan uitleven, nog afgezien van het feit dat het volgens de Jachtwet verboden is een zgn. "lange hond" los te laten lopen. (Deze oude jachtwet ging er vanuit dat deze honden uitsluitend gebruikt werden om te jagen of te stropen en de windhondenrensport bestond toen niet.)
Op de renbaan bestaan deze problemen niet. Ook oudere honden kunnen hun conditie op peil houden op onze baan.

Waarom men zijn windhond laat lopen doet niet terzake, men moet in alle gevallen ervoor zorgen dat de hond in een 100% goede conditie is. Alleen in een goede conditie en gezondheid kunnen de honden deze prestaties leveren.

Men brengt de windhond THUIS en niet op de baan in goede conditie.
Er zijn diverse manieren waarop men een windhond in goede conditie kan brengen:
De meest gebruikte en aan te bevelen methode is die waarbij men met de hond aan de lijn in een tamelijk hoog tempo loopt, waarbij men er op moet letten dat de hond niet te gemakkelijk in zijn eigen tempo loopt of begint te slenteren daar dit aan training niets meer bijdraagt en uitsluitend bewegingstherapie is!
Hoe snel en hoe lang men met de windhond per dag moet lopen is niet met een paar woorden te vertellen, omdat dit per windhond verschillend is, maar met een aaneengesloten uur per dag komt men een heel eind.
Wees vooral niet snel ontmoedigd wanneer uw windhond na misschien een veel belovend begin een terugslag krijgt en opeens niet meer geheel correct met de andere honden rondgaat. Veel corrigeert zich nog vanzelf, omdat ook een hond zich leert aanpassen in gezelschap ,mits men de hond met zorg begeleidt.
Een evenwichtige trainingsopbouw is hier van groot nut.
Kom eventueel tijdelijk niet naar elke training, en geef hem tussen de trainingen voldoende rust.

Noot: Het is zeer belangrijk niet met een zeer jonge windhond aan de trainingen te beginnen. Geef hem een onbezorgde jeugd en laat zijn spieren,pezen en botten stelsel eerst op krachten komen. Begin niet eerder met trainen dan op het moment dat de windhond ongeveer een jaar is. Het geduld in het begin zal er later aan bijdragen dat de hond lichamelijk en geestelijk robuuster zal blijken te zijn.

LOOPSHEID

KOM NOOIT MET EEN LOOPSE TEEF NAAR DE RENBAAN OF OMGEVING (dus ook niet in een caravan buiten de baan!!)
Na de loopsheid niet direct de hond weer meenemen naar de baantraining, eerst de hond weer met de normale looptraining in conditie brengen, ook al heeft U tijdens de loopsheid normaal doorgetraind.
De rustperiode na de loopsheid is een onderwerp waarover niets met zekerheid bekend is.
Iedere teef reageert nu eenmaal anders.
Veiligheidshalve kan men zeggen dat het aanbevelenswaard is de hond pas meerdere rondes op een dag te laten lopen 13 weken na de loopsheid.
Men moet er van uitgaan dat tot 100 dagen na de loopsheid, er pas weer een stijgende prestatie te zien zal zijn, maar ook hier kunnen sommige honden er wel een paar weken langer of korter over doen.
Wees wijs en forceer niets.
Weet ook dat het uitstellen van de loopsheid door middel van een spuit of pil zal leiden tot conditie- en vormverlies terwijl er ook een onevenredig langere nawerking bekend is.

IN- en UITLOPEN

Zeer belangrijk is het in en uitlopen van de hond VOOR en NA iedere ronde op de renbaan.Dit geldt zowel voor wedstrijden als trainingen!
Het inlopen dient ervoor om de spieren soepel te maken en goed doorbloedt terwijl het doel van het uitlopen is om de tijdens de ren zwaar belaste spieren weer langzaam tot rust te brengen en de opgehoopte zure eindproducten in de spieren af te voeren. Ook al is de hond moe en wil gaan liggen moet men hem toch laten lopen.
Doet men dit niet dan kan stijfheid en kramp optreden.
Uw renhond is een atleet en moet als zodanig behandeld worden. Nooit de hond rechtstreeks uit de auto in het starthok brengen of na de rit volkomen stil leggen.

Praten met bekenden over de gelopen rit kan ook nog wel later.
In de wintermaanden wordt er niet gerend.Daarom moet U de conditie in deze maanden langzaam afbouwen.

VOEREN VOOR- en TIJDENS DE WEDSTRIJD

Een onderwerp wat veel discussie opwekt in het voeren van Uw renhond is het tijdstip van voeren voor een wedstrijd.

* Er zijn mensen die zeggen 24 uur voor het begin van de wedstrijd mag de laatste voeding gegeven worden.
* Anderen vinden dat niet nodig en vinden dat verandering in het voederritme de hond te veel verstoort en dat men de hond op de normale tijd ,mits niet te laat in de avond, een normale portie te eten moet geven.
* Weer anderen geven de hond de ochtend voor de wedstrijd nog een kleinigheid te eten,een paar brokjes of een boterham.

In alle gevallen is het zeker dat wanneer U de ochtend van de wedstrijd de hond zijn normale portie geeft dit ZEER SLECHT is (maagkanteling,te veel bloed rond de darmen etc.).
Voorzichtigheidshalve kan men de hond het beste de dag van te voren vroegtijdig voeren.

BAANKLAAR en DAN ??

Als het zover is dat Uw hond bewezen heeft aan alle aan hem door mensen(!) vastgestelde regels te voldoen en er dus redelijkerwijs aan te nemen is dat hij "fatsoenlijk" zal meedraaien in een rit tijdens wedstrijden, dan moet de hond in het bezit komen van een startlicentie.
Daartoe moet de hond twee keer bewezen hebben, onder de toeziende ogen van de daartoe aangewezen officials (meestal bestuursleden), dat hij/zij met minstens 2 startgerechtigde honden heeft proefgelopen.
De proefloop moet op een zodanige wijze gelopen zijn dat vast te stellen was dat de hond goed mee rond ging.
Een hond die helemaal achterin liep (of ver voorop) kan dus niet echt laten zien dat hij sociaal genoeg is om een "Goed Rond Verklaring" te krijgen. Een juiste samenstelling van de meute is dus belangrijk. Vraag de baancommissaris om U daarbij te helpen!

Nadat U deze Goed Rond Verklaring ontvangen heeft, moet U nog de volgende papieren aan het secretariaat afgeven om uiteindelijk de startlicentie te krijgen:
A Fotokopie van de voor en achterzijde van de stamboom van Uw hond.
B Fotokopie en origineel van het bewijs van enting tegen hondenziekte en Rabiës (Hondsdolheid) Het origineel wordt gecontroleerd door het secretariaat en krijgt u meteen terug.
C Foto van de hond op formaat 6x4cm waarop de hond in zijn geheel te zien is en met de kop naar rechts.
E Voor whippets tevens het meetbriefje met het resultaat van de hoogtemeting ( zie ook de paragraaf over de Whippetmeting)
F Vooruitbetaling van de kosten van deze aanvraag van een rencertificaat. (te betalen door de eigenaar van de hond)

Pas na ontvangst van al deze papieren en de betaling zal door het secretariaat de startlicentie met de hondenpas kunnen worden aangevraagd.
In de hondenpas worden de renresultaten van Uw hond bijgehouden.
Ook is er de mogelijkheid om tentoonstellingsresultaten te vermelden.
Na ongeveer 3 weken kan de hondenpas in ontvangst worden genomen bij het secretariaat of na overleg bij een ander bestuurslid.

DEELNAME AAN DE WEDSTRIJDEN

Wanneer u in het bezit bent van een startlicentie kunt U deelnemen aan een wedstrijd mits nog aan het volgende voldaan is:
De leeftijd van Uw hond moet minstens 18 maanden zijn wanneer het een groot ras betreft en minstens 15 maanden bij kleinere rassen.
Heeft U bepaald aan welke wedstrijd U wilt deelnemen bijvoorbeeld aan de hand van de lijst die in het clubgebouw op het prikbord hangt, dan neemt U contact op met het wedstrijdsecretariaat van de organiserende vereniging.
Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van het Nationale Ren- en Coursingreglement. U wordt geacht de voorschriften te kennen. Het is ondoenlijk de reglementen in dit geschrift samen te vatten. U kunt deze vinden op de website van de CvW. Wij geven U enige aanwijzingen:
U dient minimaal een halfuur voor het begin van de wedstrijd Uw startlicentie met de hondenpas afgegeven te hebben bij het wedstrijdsecretariaat. Dit kan daardoor vaststellen of er bepaalde honden ontbreken en kan dan nog maatregelen treffen vóór de wedstrijd begint.
Het is onfatsoenlijk om niet te komen opdagen en hinderlijk voor andere deelnemers en u blijft overigens verplicht het inschrijfgeld te voldoen.
Bij het inleveren van Uw startlicentie dient u ook Uw inschrijfgeld te betalen en kunt u een wedstrijdprogramma kopen indien u dit laatste wenst.
In dit programma kunt U vinden in welke rit Uw hond is ingedeeld en onder welke kleur van het rendek U moet starten. Er zijn 6 mogelijke kleuren dus voordat U met rennen begint zult U zes rendekjes moeten aanschaffen of produceren.

De speaker zal enige ritten van te voren een oproep doen om U klaar te houden voor de loting. De loting dient ervoor om een onafhankelijke keuze van het nummer van het starthok mogelijk te maken. De loting kan gebeuren via een zakje met lootballetjes maar ook lootmachines kunnen voorkomen. Wees op tijd en vergeet de muilkorf en de juiste kleur rendek niet. Controleer thuis de knopen van het rendek en de kwaliteit van de sluiting en de passing van de muilkorf zodat U niet voor verrassingen komt te staan.

Na afloop van de rit dient u zo snel mogelijk de hond op te (laten) vangen en van de renbaan te verwijderen. Ga hierbij niet op het uitloopvlak van de honden staan wanneer de honden nog niet stilstaan om kwetsuren van uzelf of een hond te voorkomen.

Daarna kunt U dan de muilkorf en het rendek verwijderen. Is uw hond nog steeds te opgewonden na de rit houdt dan de muilkorf wat langer op zodat de hond niet plotseling kan uithalen naar ander "wild" bij het uitlopen. Is het koud en winderig weer geef dan de hond een warmtedek aan, anders vat hij kou of wordt stijf bij het uitlopen.

Bij renbanen met een zandopvang dient u na het uitlopen de voeten van de hond uit te spoelen anders kan er een nagelriemontsteking ontstaan die maar lastig wil genezen. Mocht Uw hond daar snel last van hebben, kan men uit voorzorg de nagelriem "tapen" met smalle sporttape.

Tijdens de ren is de jury de hoogste instantie op de baan. Tegen de door haar genomen beslissingen kan men niet protesteren.
Wil men nadere opheldering vragen over een jurybeslissing betreffende Uw hond dan kan men zich bij de renleider vervoegen. Dit is de contactpersoon tussen deelnemer en jury. Storm dus nooit zelf verontwaardigd het juryverblijf binnen.
De tijdens de ren amterende jury is voor die ren aangewezen door de CvW. De juryleden doen dit werk praktisch gratis (zoals eigenlijk de meeste functionarissen in de windhonden rensport) en zorgen ervoor, naast de organiserende club die de baan ter beschikking stelt, dat u kunt rennen. Mocht de jurybeslissing u niet begrijpelijk overkomen, accepteer die dan.
Bedenk dat U vaak niet op de juiste plek staat om de situatie te kunnen beoordelen.
Na afloop van de ren is het mogelijk Uw rencertificaat weer op te halen. (Sommige wedstrijdsecretariaten willen ook nog wel eens tijdens de pauze de rencertificaten terug geven aan die deelnemers die al zeker weten dat zij niet meer aan de volgende ritten hoeven deel te nemen.)

Bij een onverhoopte diskwalificatie krijgt U wel de hondenpas maar niet de startlicentie terug.Het verenigingssecretariaat krijgt dan een formulier toegezonden voor een nieuwe proefloop.

WHIPPETMETING

Een whippet moet behalve aan de "Goed rond Proef" ook nog voldoen aan de eis dat hij niet te groot mag zijn.
Dit wordt vastgesteld door middel van een meting van de schofthoogte, die kleiner moet zijn dan 51cm bij reuen en minder dan 49cm bij teven. Te grote whippets mogen slechts meedoen aan (soms) georganiseerde wedstrijden in de "open klasse".
Italiaanse windhondjes moeten kleiner zijn dan 38cm.

De whippetmeting wordt aangevraagd wanneer de hond de volgende leeftijd heeft bereikt: Reuen 14 maanden en voor Teven 12 maanden
U dient bij de secretaris een aanvraag voor deze meting te doen. Daartoe moet U daar de volgende gegevens verschaffen:
A Naam van de hond volgens de stamboom
B Geslacht hond
C B stamboek nummer
D Tatouagenummer of chipcode
E Geboortedatum
F Naam en adres van de eigenaar (van stamboom over te nemen)

Na verloop van tijd ontvangt U dan een oproep om ergens in het land met Uw whippet te verschijnen.
De metingen vinden 4x per seizoen plaats.
De kosten van deze meting dient U ter plekke te voldoen.
Bij deze meting ontvangt U het meetbriefje met het resultaat. Dit briefje zorgvuldig bewaren totdat U de startlicentie aanvraagt.
In twijfelgevallen kan het zijn dat U op een later moment een herhalingsmeting moet laten doen.
Dit kan bijv. voorkomen bij honden die, op de jonge leeftijd van 14 maanden, al dicht in de buurt van het maximum zitten.
Andere windhondenrassen hoeven niet gemeten te worden.

WILDE RENNEN:

Het is voor leden van verenigingen die bij de FCI aangesloten zijn, verboden deel te nemen aan rennen of coursings die worden georganiseerd door niet bij de FCI aangesloten organisaties.

AANSPRAKELIJKHEID:

De vereniging noch haar functionarissen noch de CvW zijn op enigerlei wijze aansprakelijk te stellen voor ongevallen en andere feiten of gebeurlijkheden tijdens trainingen of wedstrijden.
De eigenaar van een hond is verantwoordelijk voor het gedrag van de hond voor, tijdens, en na trainingen/wedstrijden en voor het handelen van ieder die door hem uitdrukkelijk of stilzwijgend met de gehele of gedeeltelijke zorg voor de hond is belast.
Hij is aansprakelijk voor alle schade die zijn hond veroorzaakt.
Een eigenaar kan een andere eigenaar niet aanspreken voor schade die een hond aanricht aan een andere hond tijdens de rit. Door deel te nemen aan een wedstrijd of training aanvaardt de eigenaar dat zijn hond voor eigen risico deelneemt.
Het is dus raadzaam om zelf een WA verzekering te hebben als hondeigenaar !!

SLOT

Wij hopen met deze uiteenzetting over de windhondenrensport U op weg te hebben geholpen en mogelijk antwoord te hebben gegeven op bij U gerezen vragen.
Het is maar een beknopt overzicht, omdat de praktijk van het racen met windhonden veel ingewikkelder is. Houdt echter steeds in gedachten dat niet u of de eigenaars van andere honden ZELF lopen, maar dat dit de honden zijn. Reageer Uw emoties dan ook niet af op Uw mededingers of officials. Bedenk dat zonder hen u niet zou kunnen racen of coursen en plezier aan Uw hobby kunt beleven!!

Bedenk steeds dat het mededingers zijn maar geen tegenstanders.

De windhonden rensport is een hobby die door mens en dier gezamenlijk wordt bedreven. De hond wordt thuis door de trainer zo goed mogelijk op zijn 'werk' voorbereid, maar op het moment van starten is er niets meer aan te doen en is de hond op zichzelf aangewezen.
Een nerveuze trainer brengt die emotie ook ongewild over op zijn dier.
Probeer daarom zo rustig mogelijk aan het starthok te verschijnen. Schreeuw niet naar uw hond. Volg de aanwijzingen van de starter op of vraag hulp aan de starter.
Bij alles moet men niet vergeten dat de hond het niet alleen voor zijn eigen plezier doet, maar ook voelt dat zijn baas het op prijs stelt.
Verhaal een teleurstelling dus nooit op de hond of de omgeving en ga samen weer met frisse moed aan het werk voor de volgende wedstrijd.

Wij wensen U veel plezier in de windhondenrensport !!